Kurs PHP


Spis Treści
 1. Podstawy
  1. Wstęp
  2. Co to jest PHP
  3. Wstawianie skryptów PHP
  4. Błędy i debugowanie
 2. Składnia języka
  1. Zakańczanie instrukcji
  2. Komentarze
  3. Zmienne
  4. Typy zmiennych
  5. Zmiana typu
  6. Predefiniowane zmienne
  7. Stałe
 3. Operatory
  1. Co to jest?
  2. Operatory arytmetyczne
  3. Operator przypisania
  4. Operatory operacji bitowych
  5. Operatory porównania
  6. Operator kontroli błędów
  7. Operator wywołania
  8. Operatory inkrementacji i dekrementacji
  9. Operatory logiczne
  10. Operator ciągu
 4. Struktury kontrolne
  1. Instrukcje warunkowe
  2. Pętla for
  3. Pętla while
  4. Pętla do...while
  5. Przerywanie wykonań pętli
  6. Składnia 'switch'
 5. Tablice
  1. Tablice
  2. Tablice asocjacyjne
  3. Przeglądanie tablic
  4. Sortowanie tablic
  5. Tworzenie ciągów z tablic i odwrotnie
 6. Ponowne używanie kodu
  1. Funkcje
  2. Klasy
  3. Instrukcje include i require
  4. Funkcja readfile
  5. Zasięg zmiennych
 7. Przekazywanie zmiennych między stronami
  1. Formularze
  2. Upload plików
  3. Odnośniki
  4. Cookies
  5. register_globals
 8. Obsługa sesji (PHP4)
 9. Obsługa ciągów tekstowych
  1. Wyrażenia regularne
  2. Porównywanie ciągów
  3. Wyciąganie fragmentów ciągów
  4. Podmienianie fragmentów ciągów
  5. Podmienianie znaków w ciągach
  6. Inne funkcje
 10. Odbieranie plików od użytkownika
 11. Obsługa plików
  1. Otwieranie i zamykanie plików
  2. Wewnętrzny wskaźnik pliku
  3. Odczyt z plików
  4. Zapis do plików
  5. Przycinanie plików
  6. Blokowanie plików
  7. Funkcje informacyjne
  8. Operacje na plikach i katalogach
  9. Prawa dostępu (tylko UNIX)
  10. Przetwarzanie ścieżki
  11. Operacje na katalogach
 12. Przetwarzanie daty
  1. Sprawdzanie poprawności
  2. Pobieranie aktualnej daty
  3. Konwersja daty do formatu timestamp
  4. Tworzenie daty względnej do aktualnej (np. 'za 2 dni')
  5. Porównywanie dat
  6. Formatowanie daty
 13. Wywoływanie zewnętrznych programów
  1. Proste wywołanie programu
  2. Przejęcie wyjścia programu
  3. Obsługa potoków
 14. Obsługa bazy danych PostgreSQL
  1. Nawiązywanie połączenia
  2. Zapytania
  3. Sprawdzanie ilości wyników
  4. Pobieranie wyników
 15. Dynamiczne tworzenie rysunków
  1. Inicjowanie rysunku
  2. Dodawanie kolorów
  3. Rysowanie punktów
  4. Rysowanie linii
  5. Rysowanie figur geometrycznych
  6. Dodawanie napisów

© Leszek Krupiński leszek@x-php.net
Najnowszą wersję kursu można znaleźć pod adresem http://www.leon.w-wa.pl/texts/kurs/

 

SEO marketing | Prace magisterskie | książki audio

szkolenia kosmetyczne Poznań